The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
อำนาจหน้าที่ตาม พรฎ.
ประกาศ ศ.ศ.ป. เรื่องการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2561
ประกาศ ศ.ศ.ป. เรื่องอํานาจหน้าที่ โครงสร้างและการจัดองค์กร วิธีการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ ศ.ศ.ป.
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศ.ศ.ป.