The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
คณะกรรมการ

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ