คณะกรรมการบริหาร

นายการุณ กิตติสถาพร

ประธานกรรมการบริหาร

นายพสุ โลหารชุน

กรรมการบริหาร

 

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการบริหาร

นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ