The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
คณะผู้บริหาร

นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์

รองผู้อำนวยการ


นายวิชชากร จันทรศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน

ผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์
และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ

นางสาวอุดร บัวหลวง

ผู้จัดการสายงานบริหาร
และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาการตลาด

นายขนก ลิมปิพิชัย

รักษาการผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์