คณะผู้บริหาร

นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นางสาวปานจิตต์ พิศวง

รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์

ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ

นางพรรณวิลาส แพพ่วง

ผู้จัดการสายงานพัฒนาการตลาด

นายพัฒนันท์ ผ่องอำไพ

ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์

นายชาญชัย ฉิมพาลี

รักษาการผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์