คณะที่ปรึกษาพิเศษ

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

นายศรีภูมิ ศุขเนตร

ที่ปรึกษาพิเศษ

นางอรนุช โอสถานนท์

ที่ปรึกษาพิเศษ

นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ

ที่ปรึกษาพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษาพิเศษ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ที่ปรึกษาพิเศษ