ครูช่างศิลปหัตถกรรม

ช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรมของไทยในแขนงต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ ต่อยอดผสมผสานภูมิปัญญา พัฒนางานหัตถกรรมให้มีความโดดเด่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ทายาท กลุ่มคนหรือ ผู้สนใจในงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป