CRAFT DESTINATION เส้นทางสายผ้าทอ
14 มิถุนายน 2559

- เส้นทางภาคเหนือตอนบน
 

- เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง
 

- เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 

- เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 

- เส้นทางภาคกลาง
 

- เส้นทางภาคใต้ตอนบน
 

- เส้นทางภาคใต้ตอนล่าง