The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิถุนายน 2560