การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 158-6/2560
26 มิถุนายน 2560