The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)