The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาของ ศ.ศ.ป.
24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา

 2. หนังสือขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์ของ ศ.ศ.ป.

 3. สัญญาอนุญาติให้ใช้งานลิขสิทธิ์ของ ศ.ศ.ป.