The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เดือน)
29 พฤศจิกายน 2560