The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กุมภาพันธ์ 2561
ไฟล์แนบ : 61027061443_25610207190404_2.zip