The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
หอศิลปาชีพ

หอนิทรรศการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยความตระหนักและห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงจัดหาอาชีพเสริมในพื้นที่ชนบททั้งใกล้และไกลให้มีโอกาสทำงานอยู่กับบ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ จนทำให้ประชาชนของพระองค์มีรายได้ และอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านในด้านงานหัตถกรรมที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่น จนก่อให้เกิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพฯ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ