The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ

นิทรรศการ "หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย"
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นบางประเภทได้ค่อยๆ สูญหายไปจากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมตามกาลเวลาและความต้องการใช้งานที่ลดลงไป

งานเครื่องมุก เครื่องไม้ และเครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แห่งภูมิปัญญา จากทักษะและวัสดุเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อดำรงชีวิต สร้างขึ้นโดยความนิยมหรือขนบประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่ บ่งชี้ถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนรวมไปถึงรูปแบบของผลงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่กำลังจะเลือนหายไป