Board of Directors

 

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นางกุลณี อิศดิศัย

กรรมการ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

กรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

กรรมการ

นายเอกชัย วงศ์วรกุล

กรรมการ

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

กรรมการ

นายสมาน คลังจัตุรัส

กรรมการ

นางสาวพจนา สีมันตร

กรรมการ

นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ

กรรมการ

นายมนู เสตะกลัมพ์

กรรมการ

 

 นางอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ