ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Commerce ขององค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


DOWNLOAD