การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 
ก.ย. 23,2020
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ปฏิทินกิจกรรม
เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.
“สืบสาน รักษา และนำคุณค่าแห่งศิลปาชีพ อันเป็นคุณค่าแห่งความเป็นไทย ให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในเวทีหัตถกรรมโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และความยั่งยืนของชุมชน”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546
หอนิทรรศการ
หอนิทรรศการโขน
จัดแสดงนิทรรศการ “ยืนเครื่องโขน : ศาสตร์สร้างศิลป์ มรดกแผ่นดินร่วมวัฒนธรรม”นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของการแสดงโขนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอ...
หอนิทรรศการ
หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ
จัดแสดงนิทรรศการ “หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย”  โดยแบ่งประเภทงานศิลปหัตถกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานเครื่องมุก งานเครื่องไม้ และงานจักสา...
หอนิทรรศการ
หอเกียรติยศ
จัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก SACICT ในฐานะครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด &...
หอนิทรรศการ
หอสุพรรณ-พัสตร์
จัดแสดงนิทรรศการ “เครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกายในสมัยอยุธยา” รังสรรค์ขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรมของรูปแบบเครื...
หอนิทรรศการ
หอนวัตศิลป์
พื้นที่จัดแสดงที่ถ่ายทอดทิศทางงานศิลปหัตถกรรมที่ SACICT ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อเป็นต้นทางในการพัฒนางานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ในมิติต่างๆ พ...
หอนิทรรศการ
หอศิลปาชีพ
จัดแสดงนิทรรศการ “คู่พระบารมี” บอกเล่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
มิถุนายน 2564
23,859.78 *
( 61.43% )
* ล้านบาท
คลังข้อมูลหัตถศิลป์
Knowledge
ผลิตภัณฑ์
SACICT SHOP
  • • SACICT Shop ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณพื้นที่ชั้น Concourse D ฝั่งตะวันตก

  • • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ UNIT34