การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(1 พฤศจิกายน 2546) จึงถือกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศ.ศ.ป. และให้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

เรียกโดยย่อว่า “SACICT" (อ่านพ้องเสียงกับคำว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในภาษาไทย)

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 มาตรา 7 กำหนดให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป.
ในตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 ได้ให้เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป.ไว้ดังนี้ “โดยที่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ ซึ่งมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะ สมควรที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดระบบการบริหารงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 

รูปแบบการบริหาร
ศ.ศ.ป. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีการบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดำเนินการกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศ.ศ.ป. และมีผู้อำนวยการทำหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

 
วิสัยทัศน์

 

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
  • ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด
  • ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ค่านิยมองค์กร
S Synergy เสริมพลังสร้างคุณค่า
A Accountability จิตสำนึกในความรับผิดชอบ
C Creativity  มีความคิดสร้างสรรค์
I Integrity ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
C Care ใส่ใจ ห่วงใย
T Teamwork ทีมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

 

พันธกิจ

1. เพื่อให้ ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าว
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการพัฒนา ศ.ศ.ป. ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตศิลป์ไทย ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยยังคงรักษารากเหง้าความ       เป็นไทยไว้
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ศ.ศ.ป. ต้องสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถให้กับคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมมี Value Chain ที่เข้มแข็ง ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับ           คนไทยได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ศ.ศ.ป. ต้องศึกษาวิจัยทางด้านการตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ สร้างค่านิยมและความตระหนักในคุณค่า  ให้กับงานศิลปหัตถกรรมและร่วมมือกับเครือข่าย           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพและคนไทยที่ประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรม
5. ศ.ศ.ป. มีโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และบุคลากร ที่มีศักยภาพ ทำให้ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

 

 

เป้าหมาย

1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย ภายในปี พ.ศ. 2563
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิก ศ.ศ.ป. สามารถพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงานต่อ 2 ปี
3. ศ.ศ.ป. มีโครงการร่วมกับพันธมิตรไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี ในการพัฒนาผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่าย Value Chain ศิลปหัตถกรรม
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสมาชิก ศ.ศ.ป. ที่มีช่องทางการตลาดและสามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
5. ศ.ศ.ป. มีโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และบุคลากร ที่มีศักยภาพ ทำให้ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เป็นที่น่าพอใจของบุคลากร ศ.ศ.ป. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80