การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.

คณะกรรมการ
 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ุ
กรรมการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
กรรมการ

นายณัฐพล รังสิตพล
กรรมการ

     

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
กรรมการ

นายปรีชา ส่งวัฒนา
กรรมการ

นางสาวพจนา สีมันตร
กรรมการ

     

นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ
กรรมการ

นายมนู เสตะกลัมพ์
กรรมการ

นายพรพล เอกอรรถพร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ