การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

Craft Through Tech 2019

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 

งานเครื่องจักสาน

 

CT 1. นายทรง บดีรัฐ 

CT 2. นางอรุณ มาเอียด 

CT 3. นางเรืองยศ หนานพิวงศ์ 

CT4. นางจรวยพร เกิดเสม 

CT 5. นางมุด ซื่อสัตย์

CT 6. นางวันทนา เชื้อวีระชน 

CT 7. นางปรีฑา แดงมา 

CT 8. นางสาวจุไรรัตน์ สรรพสุข 

CT 9. นางศิริวรรณ สุขขี 

CT 10. นายพีระศักดิ์ หนูเพชร 

CT 11. นางสาวณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี 

 

งานเครื่องทอ

 

CT 1. นางสุนทรี วิชิตนาค 

CT 2. นางกิตญากรณ์ จันทะมาตย์ 

CT 3. นางณิศาชณ บุปผาสังข์ 

CT 4. นางประไพพันธ์ แดงมา 

CT 5. นางสุพัตรา ชูชม 

CT 6. นายชญทรรศ วิเศษศรี 

CT 7. นายนิทัศน์ จันทร