การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

วิสัยทัศน์ ศ.ศ.ป. ปี 2563-2566

 “สืบสาน รักษา และนำคุณค่าแห่งศิลปาชีพ

อันเป็นคุณค่าแห่งความเป็นไทย ให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในเวทีหัตถกรรมโลก

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และความยั่งยืนของชุมชน”