การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ค่านิยมองค์กร

S Synergy เสริมพลังสร้างคุณค่า
A Accountability จิตสำนึกในความรับผิดชอบ
C Creativity  มีความคิดสร้างสรรค์
I Integrity ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
C Care ใส่ใจ ห่วงใย
T Teamwork ทีมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล