การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

พันธกิจ ศ.ศ.ป. ปี 2563-2566

 เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานศิลปาชีพและสนับสนุนด้านการตลาดให้กับงานศิลปาชีพตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีหน้าที่ ดังนี้

(1)  การรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ พระราชกรณียกิจงานศิลปาชีพ โดยให้มีการศึกษา รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปาชีพและสมาชิกศิลปาชีพ เผยแพร่ จัดแสดง จัดประกวด เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และสืบสานไว้ซึ่งคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ

(2) การส่งเสริมการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสด้านการตลาด

(3) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดงานศิลปาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(4) การส่งเสริมการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การจำหน่าย การประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานศิลปาชีพ

(5) การถ่ายทอดความรู้ พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ ทักษะการผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาดให้กับช่างศิลปาชีพและสมาชิกศิลปาชีพ

(6) ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ