การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(1) เพื่อให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดงานศิลปาชีพไปสู่คนรุ่นใหม่

(2) เพื่อให้งานศิลปาชีพเป็นงานศิลปหัตถกรรมหลักของไทยที่จะเป็นที่รู้จักในระดับสากล นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมโลก

(3) เพื่อให้งานศิลปาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางภูมิปัญญา ความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์งานอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน

(4) เพื่อให้ ศ.ศ.ป. เป็นองค์การมหาชนที่มีการบริหารที่เป็นเลิศ มีความทันสมัยและมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ