การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะเชิงช่างและเทคนิคการมัดและย้อมสีธรรมชาติด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ภาคใต้